Praktyczne podejście

Kursy stworzone w oparciu o ponad 20-letnią praktykę w programowaniu VBA i ponad 10-letnią praktykę trenerską w tym obszarze.

gdzie chcesz, kiedy chcesz

Masz dostęp do kursu kiedy chcesz i gdzie chcesz, także ze smartfonu czy tabletu. Sam określasz intensywność nauki. Wystarczy dostęp do internetu.

Ponad 26 godzin kursu

Ponad 26 godzin filmów w ramach pełnego Kompletne Wprowadzenie (Część 1 i 2). Znajdziesz tu dużo więcej niż myślisz.

Materiały szkoleniowe

Duża ilość materiałów pomocniczych do każdego zagadnienia: pliki Excel, przykładowe makra, zadania, schematy, itp.

Kurs darmowy

Czas trwania: 3 godziny

Cena: 0.00 PLN

Wybrane zagadnienia z Poziomu podstawowego dostępne za darmo, bez rejestracji.

Rozpocznij od tego kursu aby poznać formę kursy i zapoznać się kilkoma ciekawymi tematami związanymi z VBA.

Kurs Kompletne wprowadzenie - część 1

Czas trwania: 15 godzin

Cena: 149.00 PLN

Poziom podstawowy - wszystko co najważniejsze w programowaniu w języku VBA. Prezentacja najważniejszych obiektów MS Excel...

Rozpocznij od tego kursu aby poznać solidną część tematyki związanej z VBA. W przyszłości możesz dokonać migracji do kursu pełnego (za dodatkową opłatą).

Kurs Kompletne wprowadzenie - część 1 i 2

Czas trwania: 26 godzin

Cena: 299.00 PLN

Od podstaw do technik bardzo zaawansowanych, w tym tematy, których nie pokaże Ci nikt. Ten kurs to odpowiednik ośmio-dniowego kursu stacjonarnego...

Zakres prezentowanego materiału obejmuje absolutnie wszystko co najważniejszego i najciekawszego oferuje VBA.

Jedyny tak obszerny kurs Excel VBA online

Kilkanaście lat praktyki w programowaniu VBA przeniesione na platformę on-line. A wszystko w jednym celu - popularyzacji wykorzystania tego relatywnie prostego języka programowania dostępnego na każdym komputerze, gdzie zainstalowany jest pakiet Microsoft Office.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o autorze kursów, a także sprawdź dodatkowe informacje dot. platformy e-learningowej:


Excel VBA- Kompletne Wprowadzenie - Część 1

L.p.
Temat
Czas

1.Środowisko VBA

Opis: Konfiguracja aplikacji Excel i dostęp do środowiska programowania. Elementy powiązane aplikacji. Zakładka Deweloper.
Słowa klucz: Developer, Widok, Rejestrator makr, Formanty, Opcje
Opis: Przegląd wszystkich najważniejszych okien, ustawień i menu edytora VBA (IDE - Integrated Development Editor/Environment). Moduły. Standardy nazewnictwa. Struktura projektu w oparciu o moduły.
Słowa klucz: Immediate, Require Variable Declaration, Range, Cells, Code, Module, Option Explicit, Debug.Print, Properties, Project, Show Hidden Members, Object Browser
Opis: Mechanizmy zintegrowanych systemów podpowiedzi i edycji kodu w oparciu o system Intelli Sense oraz okno przeglądania obiektów, kolekcji funkcji. Prezentacja innych źródeł pomocy.
Słowa klucz: IntelliSense, metoda, właściwość, obiekt, kolekcja, parametr, funkcja, Object Browser, MSDN
Opis: Techniki uruchamiania programów, makr. Akceptacja dostępu do makr ze względów bezpieczeństwa. Kontrola dostępu do makr.
Słowa klucz: VBAProject Properties
Opis: Omówienie czterech najprostszych technik tworzenia referencji do zakresu komórek, obiektu Range. Odwołanie do pojedynczej komórki, zakresu, kolumny i wiersza.
Słowa klucz: Range, Cells, Columns, Rows

2.Rejestrator makr

Opis: Uruchamianie rejestratora makr, edycja wyników działania rejestratora. Wyszukiwanie zarejestrowanego kodu. Skoroszyt makr osobistych. Przypisywanie skrótów klawiszowych.
Słowa klucz: Rejestrator makr, Deweloper, Personal, Xlsx, Xlsm, Xls, Xlsb, Xlsa
Opis: Omówienie instrukcji With …End With w działaniu rejestratora. Tworzenie instrukcji od podstaw. Zagnieżdżone instrukcje With End With.
Słowa klucz: With, End With, Efektywność
Opis: Eliminacja instrukcji Select, Selection, Active, Activate. Wykorzystanie instrukcji With - End With.
Słowa klucz: Efektywność, Active, Activate, Select, Selection
Opis: Tworzenie dodatków, plików Excela będących kontenerami podstawowych makr i rozwiązań. Dystrybucja dodatków. Modyfikacja dodatków.
Słowa klucz: Add-in, Personal.xlsb

3.Procedury, makra, programy

Opis: Omówienie procedury, czyli programu, makra. Wywoływanie makr z poziomu edytora i aplikacji Excel. Przycisk wywołani na arkuszu. Standardy nazewnictwa. Procedura vs. funkcja.
Słowa klucz: Module, Sub, Exit Sub, Call, Application.Run, End, Button
Opis: Prezentacja podstawowych technik prawidłowego zapisu kodu VBA, w tym zasady stosowania wcięć, komentarzy, itp. Standardy nazewnictwa.
Słowa klucz: komentarz, tab, tabulacja, podział linii, wcięcie
Opis: Tworzenie i wywoływanie procedur z parametrami. Rodzaje parametrów. Przekazywanie parametrów techniką ByVal i ByRef. Procedury publiczne i prywatne.
Słowa klucz: ByRef, ByVal, Call, Option Private Module, Private, Public, End, Exit Sub
Opis: Tworzenie nawigacji wewnątrz procedury z wykorzystaniem etykiet i instrukcji typu GoTo. Omówienie wad tego rozwiązania.
Słowa klucz: GoTo, GoSub, Return

4.Zmienne

Opis: Omówienie roli zmiennych (i stałych) w kodzie VBA. Zalety obowiązkowej deklaracji zmiennych. Bardzo krótko o zmiennych tablicowych.
Słowa klucz: Option Explicit, Dim, Const, Integer, Variant, Object, IntelliSense
Opis: Pełny proces deklaracji zmiennych, typy zmiennych, zmienne publiczne i lokalne. Argumenty jako zmienne. Skrótowe symbole deklaracji typu. Stałe publiczne.
Słowa klucz: Dim, Public, Private, Double, Byte, Long, Integer, String, Date, Single, Currency, As, Const
Opis: Tworzenie zmiennych obiektowych i ich wykorzystanie w kodzie VBA. Zalety stosowania zmiennych obiektowych.
Słowa klucz: Object, Set, With End With
Opis: Prezentacja techniki rozszerzonej deklaracji zmiennych. Sposoby kontroli wartości zmiennych w przebiegu kodu. Instrukcje VBA wspierające prace ze zmiennymi. Nazewnictwo zmiennych i standardy w tym zakresie.
Słowa klucz: DefType, TypeName, VarType, Locals, Watches

5.Pętle

Opis: Omówienie czym jest pętla, do jakich celów się ją stosuje. Prezentacja podstawowych typów pętli.
Słowa klucz: For, For Each, Next, Do, Loop
Opis: Omówienie podstawowej pętli For…Next opartej o licznik i bazującej na ilości i kierunku powtórzeń. Techniki wyjścia z pętli. Pętle zagnieżdżone. Zmienne pętlowe.
Słowa klucz: For, Next, Exit For, Step
Opis: Omówienie pętli typu For Each …Next, którą wykorzystuje się do pracy z kolekcjami i tablicami. Techniki wyjścia z pętli i pętle zagnieżdżone. Zmienne pętlowe.
Słowa klucz: For, Next, Exit for
Opis: Praca z pętlą Do…Loop, o której długości i zakończeniu decydują warunki logiczne. Techniki wyjścia z pętli. Pętla nieskończona.
Słowa klucz: Do, Loop, While, Until, Exit Do, DoEvents
Opis: Praca z pętlą starego typu While…Wend. Pętla rekurencyjna proceduralna i oparta o GoTo. Pętla sterowana czasem.
Słowa klucz: Application.OnTime, rekurencja, While Wend, GoTo

6.Instrukcje warunkowe

Opis: Krótka prezentacja instrukcji warunkowej jako elementu podejmowania decyzji i sterowania przebiegiem procedury. Prezentacja dostępnych technik.
Słowa klucz: If, Select Case
Opis: Wykorzystanie podstawowej instrukcji warunkowej do kontroli przebiegu kodu. Zastosowanie operatorów logicznych. Negacja logiczna. Skrócony zapis instrukcji If. Reguły dot. porównywania tekstu i sposoby ich obejścia.
Słowa klucz: If, Else, ElseIf, End If, And, Or, Like, Eqv, Xor, Imp, Is, Not, Option Text Compare, UCase, LCase
Opis: Instrukcja warunkowa Select Case jako alternatywny sposób kontroli przebiegu kodu. Ograniczenia i porównanie do instrukcji If…End If.
Słowa klucz: Select Case, End Select, Select Else
Opis: Omówienie dodatkowych funkcji, instrukcji sprawdzających warunki. Zagnieżdżanie instrukcji warunkowej.
Słowa klucz: Iif, Switch, Choose

7.Funkcje i operatory

Opis: Wyjaśnienie pojęć związanych z funkcjami, w tym rozróżnienie pomiędzy funkcjami VBA, funkcjami (formułami) arkuszowymi. Krótko o funkcjach użytkownika.
Słowa klucz: Function, WorksheetFunction, UDF
Opis: Omówienie wbudowanych funkcji matematycznych języka VBA. Działania na liczbach, operatory matematyczne i liczbowe. Priorytety operacji.
Słowa klucz: Math, Sin, Cos, Tan, Sqr, Int, Round, Fix, Abs, Sgn, Randomize, Rnd
Opis: Omówienie wbudowanych funkcji tekstowych języka VBA. Techniki łączenia tekstu (konkatenacja).
Słowa klucz: Strings, Len, InStr, UCase, LCase, Chr, Left, Right, Mid, Replace, Split, String
Opis: Omówienie wbudowanych funkcji daty języka VBA. Operacja na datach. Pobieranie fragmentów jednostek czasowych. DateSerial- funkcja prawie doskonała.
Słowa klucz: DateTime, Date, Time, Now, Year, Month, MonthName, WeekDay, WeekdayName, Day, DateSerial
Opis: Wykorzystanie funkcji (formuł) arkuszowych po stronie kodu VBA. Wykonywanie obliczeń bez ingerencji w arkusz. Dwa typy błędów w pracy z instrukcją WorksheetFunction.
Słowa klucz: WorksheetFunction, VLookUp, Wyszukaj.Pionowo, Match, Index, Sum, Suma, Application
Opis: Omówienie i zastosowanie funkcji konwersji typów danych. Rozwiazywanie problemów z typami danych. Symbole skróconej konwersji.
Słowa klucz: Conversion, CDbl, CStr, CInt, CDate, CBool, CLong, Val, symbol konwersji
Opis: Wykorzystanie wbudowanych funkcji informacyjnych, testujących określone parametry i zwracających wartości Prawda/Fałsz .Arkuszowe funkcje informacyjne.
Słowa klucz: Information, IsMissing, IsNull, IsError, IsNumeric, IsArray, IsDate

8.Programowanie obiektowe

Opis: VBA jako język obiektowy. Omówienie kluczowych słów- pojęć związanych z programowaniem obiektowym.
Słowa klucz: Obiekt, Kolekcja, Hierarchia, Właściwość, Metoda, Parametr
Opis: Sposoby referencji do obiektów i kolekcji. Podstawowe wspólne metody i właściwości kolekcji. Czy każdy obiekt ma swoją kolekcję? Właściwy zapis kodu VBA. Referencje do obiektów aktywnych. Właściwość Parent.
Słowa klucz: Object, Collection, Hierarchy, Parent
Opis: Metody- operacja na obiektach. Parametry- definiowanie sposobu, w jaki wykonywane są operacje na obiektach. Techniki zapisu parametrów.
Słowa klucz: Metoda, Parametr, Method, Parameter
Opis: Właściwości- instrukcje definiujące cechy obiektów. Obiekt jako właściwość innego obiektu.
Słowa klucz: Property, Properties, Parameters, Parametr
Opis: Omówienie stałych języka VBA, czyli wbudowanych stałych wartości wykorzystywanych w programowaniu. Grupy stałych typowych dla Excel VBA.
Słowa klucz: vb, xl, wd, pp, ac, ot

9.Obiekt Range- najważniejszy obiekt aplikacji Excel

Opis: Podstawowe techniki tworzenia referencji do zakresu komórek, obiektu Range. Odwołanie do pojedynczej komórki, zakresu, kolumny i wiersza.
Słowa klucz: Range, Cells, Rows, Columns
Opis: Tworzenie referencji do zakresów z wykorzystaniem modyfikatorów. Odnajdywanie komórek spełniających kryteria. Tworzenie obszarów łącznych i odnajdywanie części wspólnych. Łączenie odwołań i modyfikatorów.
Słowa klucz: Range, Offset, Resize, CurrentRegion, End, Intersect, Union, SpecialCells, chain method, EntireRow, EntireColumn
Opis: Odczytywanie informacji o zakresie, w tym adresu, wielkości obszaru, parametrów zakresu i innych.
Słowa klucz: Range, Row, Rows, Column, Columns, Address, Count
Opis: Techniki odczytu i zapisu wartości do komórki. Wprowadzanie formuł z wykorzystaniem kilku rozwiązań. Wypełnianie komórek kolorem. Dodawanie komentarzy.
Słowa klucz: Range, Value, Value2, Text, Formula, FormulaR1C1, FormulaLocal
Opis: Sortowanie. Filtrowanie. Wyszukiwanie. Kopiowanie. Wklejanie.
Słowa klucz: Range, Sort, AutoFilter, AdvancedFilter, Find, Replace, Clear, Delete, Copy, Paste
Opis: Metody czyszczenia i kasowania obszaru komórek. Tworzenie ramek zakresów i rozwiązywanie problemów z ramkami. Definicje stylów i techniki formatowania zawartości.
Słowa klucz: Range, RemoveDuplicates Style, NumberFormat, Sort, Interior, RGB, Color, Borders

10.Kluczowe obiekty i kolekcje

Opis: Przegląd wybranych metod i właściwości obiektu Application reprezentującego aplikację Excel. Zmienianie ustawień Excela z poziomu kodu VBA.
Słowa klucz: Application
Opis: Praca ze skoroszytami-plikami. Tworzenie, otwieranie, zapisywanie skoroszytów. Wykorzystanie zmiennej obiektowej w pracy ze skoroszytem. Przegląd wybranych metod i właściwości.
Słowa klucz: ThisWorkbook, ActiveWorkbook, Workbooks, CodeName, nazwa kodowa
Opis: Techniki odwołania do arkusza. Zastosowanie nazwy kodowej i zmiennej obiektowej. Przegląd wybranych metod i właściwości obiektu Arkusza. Ukrywanie, kopiowanie i szereg innych metod i właściwości.
Słowa klucz: Sheets, Worksheet, Chart, CodeName, nazwa kodowa
Opis: Włączanie opcji przeliczania. Przeliczanie zakresów, arkuszy, skoroszytów. Całkowita blokada przeliczania arkuszy. Blokada dostępu i struktury skoroszytu. Blokada arkusza. Blokada komórek.
Słowa klucz: Protect, Unprotect, Protection, AllowEditRanges, Lock, Calculate, Calculation, EnableCalculation
Opis: Parametryzacja wydruku. Stopki i nagłówki. Export do PDF. Export zakresu komórkowego do plików graficznych.
Słowa klucz: PageSetup, PageBreaks, ExportAsFixedFormat, PDF, JPG, PNG, Margines
Opis: Tworzenie formatowania warunkowego z poziomu VBA: wypełnienie, skala kolorów, zestaw ikon. Formatowanie warunkowe oparte o formuły.
Słowa klucz: FormatConditions, Interior, Font, Icons,
Opis: Kolekcja Names obszarów nazwanych. Praca z obiektem kolekcji w relacji do obiektu Range.
Słowa klucz: Names, Name

11.Zdarzenia

Opis: Omówienie zdarzeń, ich roli i zasad wykorzystania. Dobre praktyki i możliwe błędy w pracy ze zdarzeniami. Obiekty obsługujące zdarzenia. Parametry zdarzeń. Włączanie i wyłączanie zdarzeń.
Słowa klucz: Events, EnableEvents, Cancel, Parametr
Opis: Przegląd dostępnych zdarzeń arkusza (obiektu Worksheet). Przykłady praktycznego zastosowania.
Słowa klucz: Change, SelectionChange, Calculate, Activate
Opis: Przegląd dostępnych zdarzeń skoroszytu (obiektu Workbook). Przykłady praktycznego zastosowania.
Słowa klucz: Workbook, ThisWorkbook, Ten_Skoroszyt, Open, BeforeClose, BeforePrint, BeforeSave, Cancel,
Opis: Prezentacja zdarzeń pozornych oraz instrukcji alternatywnych dla zdarzeń.
Słowa klucz: OnTime, Wait, OnKey, SendKey, Auto_Open, Auto_Start, AutoExec
Opis: Praktyczne wykorzystanie zdarzeń skoroszytu i arkusza. Tworzenie loga zdarzeń w skoroszycie. Kontrola wartości w arkuszu budżetowym.
Słowa klucz: log, Open, AfterSave, BeforeClose

12.Interakcja z użytkownikiem- okna wbudowane

Opis: Prezentacja większości dostępnych rozwiązań w zakresie interakcji z użytkownikiem. Okna wbudowane, formularze i okna użytkownika.
Słowa klucz: ExecuteMso, GetOpenFileName, Ribbon, UserForm, Dialogs, FileDialog, MsgBox, InputBox, CommandBars
Opis: Tworzenie i wykorzystanie okna message box. Pełna konfiguracja. Złożony zapis treści komunikatu.
Słowa klucz: vbYes, vbNo, vbYesNo, vbYesNoCancel, MsgBox
Opis: Wykorzystanie dwóch wbudowanych okien pobierania danych typu InpuBox. Rozwiązanie problemów w pracy z oknem Application.InputBox. Konfiguracja okien.
Słowa klucz: Parametr Type, Application,
Opis: Wykorzystanie okien FileDialog do pracy z plikami i folderami. Wybór kilku plików do pracy. Wskazanie folderu zapisu. Alternatywne okna Application.Get...FileName
Słowa klucz: GetOpenFilename, GetSaveAsFilename
Opis: Wykorzystanie okien starszego typu- okien Dialogs. Konfigurowanie wydruku z pomocą okien Dialogs. Parametryzacja.
Słowa klucz: xlDialogPrint

13.Interakcja z użytkownikiem- okna UserForm

Opis: Omówienie formularzy użytkownika UserForm. Ogólne zasady tworzenia. Prezentacja wybranych podstawowych kontrolek. Formularz modalny i niemodalny.
Słowa klucz: CommandButton, Option Button, vbModeless, events, zdarzenia, ActiveX
Opis: Tworzenie pełnego i profesjonalnego formularza UserForm krok po kroku. Strona frontowa formularza -przygotowanie wizualnej części formularza wraz z parametryzacją.
Słowa klucz: front-end, properties, Page, CheckBox, OptionButton, CommandButton, multipage
Opis: Tworzenie pełnego i profesjonalnego formularza UserForm krok po kroku. Strona backendowa/kodowa formularza -przygotowanie walidacji, pobranie wartości do arkusza.
Słowa klucz: events, zdarzenia, click, change, initialize

14.Tablica Array. Kolekcja. Słownik

Opis: Przegląd definicji i typów tablic. Wykorzystanie tablic w praktyce. Tablice dynamiczne. Tablice wielowymiarowe.
Słowa klucz: Dim, ReDim, Preserve, Array
Opis: Techniki pracy z tablicami z wykorzystaniem funkcji arkuszowych typu Podaj.Pozycję, Wyszukaj.Pionowo, Indeks. Sortowanie tablic.
Słowa klucz: UBound, LBound, VLookUp, Match, Index, Transpose, Sort
Opis: Wykorzystanie techniki tworzenia kolekcji jako alternatywy dla stosowania tablic. Zbiór elementów unikatowych. Problemy w pracy z kolekcjami.
Słowa klucz: Collection, Count, New
Opis: Wykorzystanie techniki tworzenia słownika Dictionary jako alternatywy dla stosowania tablic. Zbiór elementów unikatowych. Problemy w pracy ze słownikiem.
Słowa klucz: Dictionary, Key, Value, Add, Keys, Items

Excel VBA- Kompletne Wprowadzenie - Część 2

L.p.
Temat
Czas

15.Debugowanie. Obsługa błędów. Efektywność

Opis: Prezentacja technik i narzędzi debugowania. Zatrzymanie kodu ręczne i warunkowe. Pułapki Watches. Kontrola zmiennych. Okna wspomagające debugowanie. Przydatne skróty klawiszowe.
Słowa klucz: Debug.Print, Debug.Assert, Locals, Watches
Opis: Przegląd technik związanych z obsługą błędów. Techniki pełnej obsługi błędów. Techniki ignorowania błędów. Przywracanie standardowych mechanizmów obsługi błędów. Praca z obiektem Err.
Słowa klucz: Err, On Error, Etykieta, GoTo, Resume, Resume Next
Opis: Przegląd technik mikro- i makro-optymalizacji kodu. Zasady prawidłowej edycji kodu. Optymalizacja przebiegu procedur i wykorzystania zasobów komputera.
Słowa klucz: With, If, Select Case, Set, Option Compare, Option Base, Double

16.Własne funkcje użytkownika (UDF)

Opis: Czym są funkcje użytkownika, zasady konstrukcji. Dostęp do funkcji i wywoływanie. Tworzenie funkcji bezargumentowych. Tworzenie funkcji z kilkoma argumentami. Argumenty opcjonalne i wartości domyślne.
Słowa klucz: User Defined Function, Optional, Argument, Parametr, ByVal, ByRef
Opis: Tworzenie funkcji przyjmujących nieograniczone ilości argumentów. Wykorzystanie pętli w funkcji.
Słowa klucz: ParamArray
Opis: Funkcje zwracające wynik w postaci tablicy. Sposoby wywołania funkcji. Transpozycja.
Słowa klucz: Transpose, Array, ReDim, Preserve, FormulaArray
Opis: Przypisanie funkcji do słownika formuł Excela. Profesjonalna obsługa błędów w funkcjach UDF. Automatyczne odświeżanie.
Słowa klucz: Application.Volatile, MacroOptions, ThisCell, Private, Public, ByVal, ByRef

17.Praca z plikami tekstowymi i folderami

Opis: Weryfikacja i zmiana bieżącego domyślnego folderu zapisu. Tworzenie folderów. Zmiana nazwy, kopiowanie i przenoszenie plików. Pobieranie atrybutów plików. Odczyt zawartości folderów z wykorzystaniem instrukcji Dir.
Słowa klucz: ChDir, CurDir, MkDir, RmDir, ChDrive, FIleCopy, Kill, Name, GetAttr, FileLen, Dir, Do Loop
Opis: Wykorzystanie biblioteki FileSystemObject do pracy z plikami i folderami- tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy. Biblioteka FileSystemObject w pracy z folderami i podfolderami. Odczytywanie zawartości i struktury dysków i folderów. Odczyt parametrów plików i dysków.
Słowa klucz: References, Copy, Delete, Move, FSO, File, Folder, Drive
Opis: Tworzenie plików tekstowych metodą Open For. Dopisywanie treści do pliku różnymi metodami. Odczyt plików tekstowych do arkuszy.
Słowa klucz: Open, Input, Append, Output, Write, Print, Read, Line, Close, FreeFile, EOF, Seek
Opis: Wykorzystanie biblioteki FileSystemObject do tworzenia, dopisywania i odczytywania z plików tekstowych.
Słowa klucz: ReadAll, ReadLine, TextStream, AtEndOfStream, WriteLine, Write, Close

18.Interakcja z aplikacjami pakietu Office

Opis: Podstawy automatyzacji- interakcji z aplikacjami pakietu Office. Sposoby nawiązywania połączenia technikami wczesnego i późnego wiązania. Stałe języka VBA dla późnego wiązania. Przechwytywanie aplikacji metodą GetObject.
Słowa klucz: Late Binding, Early Binding, New, References, CreateObject, GetObject
Opis: Przegląd podstawowych obiektów aplikacji Microsoft Word. Praca z tekstem dokumentu oraz obiektem Range aplikacji Word. Zakładki jako uniwersalne narzędzie nawigacji w dokumencie i tworzenia korespondencji seryjnej.
Słowa klucz: Word, Application, New, Document, Bookmark, Range, Paragraph, Selection, Insert
Opis: Przegląd podstawowych obiektów aplikacji MS PowerPoint. Tworzenie prezentacji na bazie standardowego szablonu. Dodawanie slajdów. Dodawanie obiektów slajdu- kształtów, wykresów, tytułów.
Słowa klucz: PowerPoint, Application, New, Presentation, Slide, Shape
Opis: Tworzenie wieloslajdowej prezentacji dla danych zawartych w arkuszu Excel i obszarach Range.
Słowa klucz: PowerPoint, Application, New, Presentation, Slide, Shape
Opis: Przegląd podstawowych obiektów aplikacji MS Outlook. Tworzenie wiadomości e-mail. Dodawanie załączników. Tworzenie treści w oparciu o zapis HTML. Tworzenie nowego zadania. Odczyt elementów z folderu.
Słowa klucz: Outlook, Application, New, MailItem, TaskItem, Session, Folder

19.Pobieranie danych techniką ADODB

Opis: Kilka podstawowych definicji. Krótka prezentacja podstawowych obiektów ADODB. Trzy ścieżki uzyskiwania dostępu do danych.
Słowa klucz: ConnectionString, Command, Recordset, Connection, Fields, Error
Opis: Pobieranie danych z wykorzystaniem obiektów Recordset. Tworzenie nagłówków z wykorzystaniem kolekcji Fields. Pobieranie danych do tablicy Array. Nawigacja po rekordach obiektu Recordset. Wyszukiwanie i filtrowanie danych po stronie klienta. Dodawanie rekordów do bazy danych.
Słowa klucz: GetRows, GetString, Filter, MoveNext, MoveLast, MoveFirst, Move, EOF, BOF, Sort, Update, Find
Opis: Nawiązywanie połączenia z wykorzystaniem obiektu Connection. Wykorzystanie obiektu Command do przekazania parametrów do procedury składowanej lub kwerendy parametryzowanej. Połączenie z bazą danych Access. Obsługa transakcji.
Słowa klucz: Transaction, CommitTrans, BeginTrans, RollbackTrans
Opis: Połączenie z plikiem Excela. Wykorzystanie ADODB do połączenia z plikami tekstowymi. Konfiguracja typów pól (kolumn) danych z wykorzystaniem pliku schema.ini. Konfiguracja połączenia z serwerem SQL Server.
Słowa klucz: ODBC, schema.ini, MS SQL, server, database

20.Wstęp do SQL

Opis: Kilka najważniejszych informacji dotyczących języka SQL. Omówienie bazy ćwiczeniowej.
Słowa klucz: SELECT, FROM, relacje, normalizacja
Opis: Podstawowe instrukcje pobierania danych. Sortowanie wyników. Określanie filtrów, kryteriów pobierania. Operatory instrukcji filtrowania. Funkcje SQL- matematyczne, tekstowe, daty.
Słowa klucz: SELECT, FROM, AS, ORDER, WHERE, IN, AND, OR, BETWEEN
Opis: Agregacja danych wg określonych kryteriów. Funkcje agregacji. Filtrowanie wyników agregacji.
Słowa klucz: GROUP BY, HAVING, SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG
Opis: Łączenie kilku tabel bazy danych w jednym zapytaniu SQL. Typy złączeń wewnętrzne i zewnętrzne.
Słowa klucz: JOIN, LEFT, RIGHT, INNER, OUTER, Relacje, CROSS JOIN
Opis: Wykonywanie złożonych operacji SQL z wykorzystaniem technik podzapytań. Podzapytania powiązanie (skorelowane) i niepowiązane.
Słowa klucz: Relacje, Subquery
Opis: Tworzenie tabeli przestawnej z wykorzystaniem instrukcji TRANSFORM + PIVOT. Łączenie wielu wyników zapytań instrukcją UNION. Tworzenie nowych tabel z wynikami zapytań. Aktualizacja, dopisywanie i usuwanie danych.
Słowa klucz: UNION, INSERT, INTO, TRANSFORM, UPDATE, DELETE, DROP, ALTER, IIF

21.Tabele przestawne

Opis: Tworzenie tabeli przestawnej z wykorzystaniem kodu VBA w oparciu o 3 proste kroki i 3 podstawowe obiekty. Formatowanie tabeli.
Słowa klucz: PivotCache, PivotTable, PivotFields
Opis: Tworzenie wielu tabel przestawnych na bazie wspólnego źródła. Filtrowanie tabeli. Ograniczanie zakresu wyświetlanych danych.
Słowa klucz: DataBodyRange, CalculatedFields
Opis: Pobieranie danych techniką ADODB i zwracanie wyniku w postaci tabeli przestawnej. Dodawanie pola obliczeniowego do tabeli przestawnej w zapytaniu SQL.
Słowa klucz: Connection, Recordset, SQL

22.Praca z wykresami

Opis: Podstawowe sposoby dodawania wykresu do arkusza i arkusza wykresowego. Modyfikacja typu i wyglądu wykresu. Praca z różnymi źródłami danych wykresu.
Słowa klucz: Chart, ChartObject, ChartType, Shape, Legend, Xvalues, Values
Opis: Przegląd obiektów i kolekcji związanych z wykresami. Tworzenie wykresu w wariancie rozszerzonym. Korekta punktów i etykiet punktów w celu uniknięcia kolizji serii.
Słowa klucz: Aces, ChartArea, Gridlines, Point, Legend, DataLabel, PlotArea, Series, SeriesCollection
Opis: Obsługa zdarzeń wykresu arkuszowego. Animacja wykresów kodem VBA.
Słowa klucz: Event, MouseMove, Chart, ChartObject
Opis: Dodawanie do komórek wykresów przebiegu w czasie. Modyfikacja wykresów umieszczonych w komórce. Osie, skala oraz punkty wykresów komórkowych.
Słowa klucz: Sparkline, SparklineGroup

23.Własne obiekty z wykorzystaniem modułów klas (Class Module)

Opis: Omówienie podstawowych aspektów korzystania z modułów klas. Podstawy tworzenia własnych obiektów. Wykorzystanie własnych obiektów w praktyce.
Słowa klucz: Let, Set, Get, New, Property
Opis: Tworzenie obiektów w wariancie rozszerzonym. Obsługa zdarzeń klasy.
Słowa klucz: Events, Initialize, Terminatate, Prroperty, Get, Set, Let, ADODB, SQL
Opis: Wykorzystanie modułu klasy do kontroli zdarzeń obiektu Application (aplikacji Excel).
Słowa klucz: Application, Get, Property, Open, SelectionChange
Opis: Wykorzystanie zdarzenia arkuszowego do wyświetlania informacji powiązanych ze wskazanym przez kursor punktem serii danych.
Słowa klucz: Chart, ChartObject, WithEvents, MouseMove, Class

24.Pozostałe zagadnienia zaawansowane i ciekawostki

Opis: Zaproponuj temat kolejnego filmu z serii Zagadnienia zaawansowane i ciekawostki. Zrób to pod tym filmem w sekcji komentarzy.
Słowa klucz: Miejsce na Twój pomysł